top of page

Voorwaarden

1. Definities en algemeen

In deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: ‘voorwaarden’) wordt verstaan onder:

 1. Brand-A: de eenmanszaak Brand-A, gevestigd te Assen, KVK 69431051

 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Brand-A een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten

 3. Partijen: zowel Brand-A als Opdrachtgever

 4. Overeenkomst: elke vorm van verklaring waaruit Brand-A kan opmaken dat opdrachtgever een overeenkomst wil sluiten, zoals mondelinge toezegging of de ondertekende offerte en / of opdrachtbevestiging.

 

2. Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden van Brand-A zijn van toepassing op alle diensten en/of producten van Brand-A.

 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Brand-A verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Brand-A en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

 3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Brand-A opgenomen wordt.

 

3. Offerte en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door Brand-A zijn geheel vrijblijvend.

 2. Een overeenkomst met Brand-A komt tot stand zodra Opdrachtgever een door Brand-A uitgeschreven offerte ondertekent en retourneert aan Brand-A.

 3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Brand-A blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Brand-A.

 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Brand-A zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 6. Brand-A kan niet aan offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs had of kunnen begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

4. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Derhalve wordt door Partijen in de schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de te leveren diensten.

 2. Brand-A heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Brand-A gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

 3. Brand-A heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

 

5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Brand-A zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Brand-A het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. Brand-A behoudt te allen tijde de regie omtrent de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.

 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Brand-A aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Brand-A worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of volledig aan Brand-A zijn verstrekt, heeft Brand-A het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 5. Indien Brand-A constateert dat de Overeenkomst niet binnen de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, dan informeert Brand-A de Opdrachtgever hier schriftelijk over.

 6. Brand-A is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Brand-A is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Brand-A kenbaar behoorde te zijn.

 7. Opdrachtgever vrijwaart Brand-A voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

6. Annulering van de Overeenkomst

 1. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert tijdens uitvoering, dan is Opdrachtgever betaling van het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst verschuldigd.

 2. Indien Opdrachtgever tussentijds de Overeenkomst beëindigt, dan zijn de volgende kosten aan Brand-A verschuldigd voor Opdrachtgever:

  1. Alle reeds gemaakte kosten door Brand-A in het kader van de Overeenkomst;

  2. Kosten voortvloeiend uit eventuele annulering van ingeschakelde derden door Brand-A;

  3. 50% van de resterende factuurwaarde van de overeenkomst.

 

7. Overmacht

 1. Brand-A aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Brand-A als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: elke van de wil van Brand-A onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Brand-A behoort te komen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde internationale of nationale (overheids)instanties, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkade, embargo, oorlog, onrust en daarmee gelijk te stellen toestanden, stroomstoring, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, blikseminslag en andere natuurrampen en calamiteiten, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel en enige tekortkoming van hulppersonen en / of leveranciers van Brand-A.

 3. Zodra zich bij Brand-A een overmachtstoestand voordoet, meldt zij dat de Opdrachtgever terstond tenzij dat gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.

 4. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Brand-A alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen, vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Brand-A geconcludeerd wordt dat tijdige uitvoering van de overeenkomst niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Brand-A tot aan het moment van overmacht zullen alsnog voor rekening van opdrachtgever komen.

 

8. Prijzen

 1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld Prijzen zijn in beginsel gebaseerd op project- of uurtarief.

 2. Indien de Overeenkomst een spoedopdracht betreft, dan is Brand-A gerechtigd een afwijkend tarief te rekenen.

 3. Te allen tijde kan Brand-A (algehele) vooruitbetaling verlangen.

 4. Brand-A is gerechtigd om in termijnen dan wel achteraf te factureren.

 5. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de Overeenkomst.

 6. Brand-A behoudt zich het recht voor het overeengekomen tarief te verhogen wanneer door Opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij of andere ondeugdelijke informatie worden aangeleverd die Brand-A tot meer werkzaamheden of kosten verplichten dan Brand-A bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Genoemde opsomming is niet limitatief.

 

9. Betaling

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen Partijen, is de opdrachtgever betalingsplichtig.

 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving naar een door Brand-A aan te wijzen bankrekening.

 3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in verzuim. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een ingebrekestelling nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan Brand-A.

 4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Brand-A een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.3 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

 

10. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Tevens is Brand-A verplicht tot geheimhouding van de verkregen (bedrijfs)resultaten door verwerking van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Deze verplichtingen zijn tevens van toepassing op de door partijen ingeschakelde derden.

 2. Alle uitgewisselde informatie tussen Partijen wordt als vertrouwelijk aangemerkt, tenzij anders door de verstrekkende partij is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 3. De geheimhoudingplicht, als bedoeld in dit artikel, geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels Brand-A een informatieplicht opleggen.

 4. Brand-A is gerechtigd de resultaten uit de Overeenkomst, mits die resultaten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor promotiedoeleinden. Tevens is Brand-A gerechtigd om delen van opdrachten in een portfolio te publiceren.

 

11. Copyright

 1. Het intellectueel eigendom van door Brand-A opgestelde, vervaardigede of anderszins geleverde ideeën, concepten of (proef)- teksten blijft volledig bij Brand-A, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Brand-A hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Brand-A gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

 2. Brand-A behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 3. Al het door Brand-A vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Brand-A niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

 

12. Aansprakelijkheid

 1. Brand-A is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Brand-A niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van de overeenkomst, welke wel van haar verwacht had mogen worden.

 2. Het vorige lid in aanmerking nemend is Brand-A slechts aansprakelijk voor directe schade.

 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming, dan wel een onrechtmatige daad van Brand-A. Brand-A is niet aansprakelijk voor indirecte schade: gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen en / of schade door bedrijfsstagnatie. Deze opsomming is niet uitputtend.

 4. Voor zover Brand-A bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Brand-A weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Brand-A op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Brand-A of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Brand-A.

 5. Voor zover er uit hoofde van de dienst enige aansprakelijkheid op Brand-A zou rusten dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde te zake van de desbetreffende opdracht, of in geval van een deelopdracht, de factuurwaarde van de betreffende deelopdracht, of in geval van een maandelijkse facturatie, de factuurwaarde van de betreffende maand met een maximum van 1 maand.

 6. De Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde diensten en/of teksten diensten te controleren op (on)juistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. De Opdrachtgever vrijwaart Brand-A voor iedere aansprakelijkheid op de grond dat de tekst, of de inhoud van de tekst, in strijd is met enige wet- of regelgeving.

 7. Brand-A is niet aansprakelijk voor schade, welke het gevolg is van onoordeelkundig, onzorgvuldig handelen van de Opdrachtgever, dan wel het handelen in strijdt met de door of namens Brand-A verstrekte aanwijzingen.

 8. Iedere vorm van beperking van de aansprakelijkheid van Brand-A is niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet en / of bewuste roekeloosheid van Brand-A.

 

13. Bezwaren

 1. Bezwaren of klachten over de geleverde diensten van Brand-A dienen, op straffe van verval, binnen 14 dagen na het verrichten van de diensten, schriftelijk bij Brand-A gemeld te worden.

 2. Klachten over de factuur dienen, op straffe van verval, binnen 14 dagen na factuurdatum, schriftelijk bij Brand-A gemeld te worden.

 3. Een door de Opdrachtgever ingediend bezwaar schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

 4. Indien een klacht gegrond is, zal Brand-A alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 

14. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. Brand-A behoudt zicht het recht voor haar voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

 3. Brand-A heeft het recht haar voorwaarden te wijzigen. Brand-A zal opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stellen. Opdrachtgever heeft alsdan het recht de overeenkomst binnen 7 dagen na deze kennisgeving te beëindigen. Wanneer er binnen 7 dagen geen reactie volgt wordt de wijziging als geaccepteerd gekwalificeerd en daarmee onherroepelijk.

 

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Brand-A en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Groningen aanhangig worden gemaakt.

 4. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Brand-A met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Brand-A beslissend.

bottom of page